Totale punti: 0

Sintomatologia lieve.
Sintomatologia moderata.
Sintomatologia severa.